کارنامه آموزشی اعضای هیئت علمی پایه و دندانپزشکی

این سامانه جهت ارزیابی آموزشی، ترفیع پایه سالیانه و انتخاب استاد نمونه از لحاظ آموزشی در سطح دانشگاه و دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طراحی و پیاده سازی شده است.


ورود به سیستم